BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Việt Nam Phí đăng ký  (Bao gồm VAT) Phí duy trì / năm (Đã bao gồm VAT) Tổng phí năm đầu tiên (Đã bao gồm VAT)
.vn 150,000 ₫ 450,000 ₫ 600,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 150,000 ₫ 350,000 ₫ 500,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo địa giới hành chính .vn 180,000 ₫ 250,000 ₫ 180,000 ₫
.name.vn 35,000 ₫ 45,000 ₫ 75,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt 55.000 ₫ 55,000 ₫ 55,000 ₫

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí đăng kí năm đầu Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT) Chuyển về (Chưa bao gồm VAT)
.com 320,000 ₫ 360,000 ₫ 320,000 ₫
.net 350,000 ₫ 400,000 ₫ 350,000 ₫
.org 350,000 ₫ 380,000 ₫ 350,000 ₫
.biz 450.000 đ 360,000 ₫ 360,000 ₫
.info 180.000 đ 590,000 ₫ 590,000 ₫
.asia 60.000 đ 370,000 ₫ 320,000 ₫
.mobi 130.000 đ 750,000 ₫ 750,000 ₫
.xxx 3.300.000 đ 3.650.000 ₫ 3.650.000 ₫
.tv 1.200,000 ₫ 1.200,000 ₫ 1.100,000 ₫
.co 690.000 đ 690.000 đ 690,000 ₫
.us 320.000 đ 320.000 đ 320.000 đ
.eu 85.000 đ 380,000 ₫ 380,000 ₫
.site 80.000 đ 750,000 ₫ 750,000 ₫
.tel 280.000 đ 300,000 ₫ 280,000 ₫
.zone 340.000 đ 760,000 ₫ 760,000 ₫
.shop 80.000 đ 960,000 ₫ 960,000 ₫
.blog 390.000 đ 800,000 ₫ 800,000 ₫

 

 
 
 

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỚI

Tên miền Phí đăng ký 
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về
(Chưa bao gồm VAT)
.vn 295,000 ₫ 455,000 ₫ 750,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫ 355,000 ₫ 650,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
160,000 ₫ 220,000 ₫ 350,000 ₫
.name.vn 35,000 ₫ 40,000 ₫ 75,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ 455,000 ₫

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.